שטחי התמחות

 • פיתוח מערכות תומכות החלטה ומודלים בחקלאות וסביבה
 •  עקומי צריכה מיטביים של יסודות מזון ומים בגידולי שדה ומטעים כתלות בתנאי הגידול
 • השקיה ודישון מיטביים בשטחים פתוחים, חממות ובתי רשת
 •  טפטוף טמון
 •  שימוש בפסולות אורגניות מוצקות ונוזליות לטיוב קרקעות וכתחליפים לדשן כימי
 •  השקיה בקולחים בדרגות ניקוי שונות
 • טכנולוגיות גידול בחממות במצעי גידול שונים ובמערכות השקיה סגורות
 •  הגברת הקשירה של פחמן דו חמצני בגידולים וקרקעות והקטנת הפליטה של גזי חממה מהקרקע לאטמוספרה.
 • בדיקות שטף פחמן דו חמצני מפני הקרקע ומעלים בתנאי שדה
 •  חקלאות מדייקת (מים ומזינים)
 •  אפיון מערכות שורשים, הגדרת הפרוס הרצוי בקרקע, ושליטה בגידול
 • בדיקות מעבדה של שאריות הרביצידים ופסטיצידים בפירות, עלים וקרקע
 •  בדיקות כימיות ופיסיקליות של קרקעות ומתן המלצות תפעוליות על סמך תוצאות המעבדה ובהתחשב בתנאי הגידול
 • ניתוחים כלכליים, הערכת סיכונים וסימולציות תרחישים
 • חישה מקרוב של אחוז החנקן הכללי בצמח באמצעות מצלמת צבע , ניתוח תיאורטי של השינויים ברמת החנקן במהלך הגידול החקלאי